Overslaan en naar de inhoud gaan

Reproducties

Digitale reproducties bestellen van foto’s, documentatie en archiefmateriaal uit de collectie van het Letterenhuis.

Bestellen van reproducties

Bestellen van reproducties en vragen om toestemming om te publiceren dient schriftelijk te gebeuren - dus per e-mail, brief of fax. Het is momenteel nog niet mogelijk dit via de website te doen.

In de aanvraag vermelden:

 • welke reproductie het betreft (met de bookmark url van de beschrijving in databank Agrippa)
 • waarvoor de reproductie zal worden gebruikt
 • het gewenste formaat (afmetingen + resolutie)
 • uw adres en alle facturatiegegevens.

Publiceren van reproducties

Voor het reproduceren van brieven en andere archiefstukken is schriftelijke toestemming nodig van de betrokkene of zijn/haar nabestaanden.

Als u reproducties wilt gebruiken voor een publicatie, een tentoonstelling, een film, een website… dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan

 • u vraagt het Letterenhuis schriftelijk om toestemming tot publicatie
 • u zorgt voor bronvermelding: Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis
 • u bezorgt het Letterenhuis een bewijsexemplaar van de publicatie
 • u regelt eventuele auteurs-, reproductie- en/of gebruiksrechten
 • als u de reproducties opnieuw wenst te gebruiken, neemt u opnieuw contact op met het Letterenhuis.

Kostprijs en technische gegevens

Reproducties worden digitaal aangeleverd. Van vlak materiaal tot A3-formaat worden scans op hoge resolutie aangeleverd, van grotere stukken (grootste afmeting ca. 1,5 m) digitale foto’s.

De kostprijs bedraagt: € 12,00. Hiervoor krijgt u een beeld met hoge resolutie (300 dpi) op het originele formaat of voor foto’s op een afdrukformaat van 13 x 18 cm.

Als er al een digitaal beeld in hoge resolutie beschikbaar is, dan worden er geen kosten aangerekend.
Belangrijk om te weten: niet van elk stuk waarvan een afbeelding in databank Agrippa staat, is een digitaal beeld in hoge resolutie beschikbaar.

U krijgt de reproducties als tiff- of jpeg-bestand aangeleverd via Wetransfer of op uw ftp-server. U kunt het beeldmateriaal ook in een ander formaat aangeleverd krijgen.

Het uitvoeren van uw bestelling vraagt 5 werkdagen (eventuele verzending met de post niet meegerekend).

Auteurs- en gebruiksrechten

Voor scripties, educatieve en wetenschappelijke publicaties rekent het Letterenhuis geen gebruiksrechten aan.

Voor commerciële uitgaven of producten neemt u contact op met het Letterenhuis (tel. 03 222 93 20 - letterenhuis@antwerpen.be)

Eventuele auteursrechten regelt u zelf, het Letterenhuis draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Selecteren van te reproduceren materiaal

Er zijn twee manieren waarop u te reproduceren materiaal kunt selecteren.

Maak uw keuze op basis van de beschrijvingen en afbeeldingen in de databank Agrippa. Bij uw aanvraag geeft u aan:

 • de record identifier of bookmark url die u onderaan bij elke beschrijving vindt (of eventueel het inschrijvingsnummer van het stuk)
 • onder welk trefwoord u het gewenste stuk of object hebt gevonden
 • in welke deelcollectie u het hebt gevonden
 • het jaartal en de beschrijving die in de databank staat.

Niet alle archiefstukken, foto’s of objecten zijn in detail in de databank Agrippa beschreven. In een aantal gevallen kunt u uw keuze dan ook het beste in de leeszaal maken. In overleg met de leeszaalverantwoordelijke licht u de foto’s of stukken waarvan u reproducties wenst uit de mappen.

Stedelijk reproductiereglement

Reproduceren van voorwerpen, foto’s, documenten en/of gezichten uit de stedelijke culturele instellingen.

De foto’s, microfilms, en/of dia’s worden in principe geleverd door bemiddeling van de betrokken instelling (hetzij door eigen fotodienst, hetzij door beroepsfotograaf, hetzij door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel). Om bepaalde redenen kan toestemming worden verleend aan de aanvragers om zelf voor de opnamen te zorgen (bv. reportages, speciale kleuropnamen, grote omvang van de opdracht). Met de betrokken instelling dienen vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt.

De aanvragers dienen zich steeds op eigen initiatief ervan te vergewissen of buiten de stad ook nog andere personen en/of instellingen auteurs- en/of reproductierechten kunnen eisen. De Stad Antwerpen draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

De toelating moet worden beschouwd als zijnde voor eenmaal verleend. Voor nieuw gebruik dient een nieuwe toelating te worden bekomen. Het verder geven van clichés en/of foto’s aan personen en/of instellingen en firma’s die geen reproductierecht hebben gekregen, is verboden.

De rekeningen voor de reproductierechten en/of onkosten worden steeds opgemaakt op naam van de aanvrager, tenzij deze expliciet vermeldt op wiens naam dit dient te gebeuren. Indien het aantal gepubliceerde foto’s verschilt van het aantal dat werd aangevraagd, dient dit binnen de maand na de aanvraag aan de betrokken instelling te worden meegedeeld.

Bij elke gepubliceerde foto dient te worden vermeld: ‘Bron: Letterenhuis, Antwerpen’.

De aanvrager is verplicht een bewijsexemplaar van de publicatie kosteloos toe te sturen aan het Letterenhuis.

Door het feit van bestellen en/of maken van foto’s, reproducties of opnames, aanvaardt de aanvrager het reglement. Komt hij de gestelde voorwaarden niet na, dan wordt hem bij een volgende aanvraag automatisch de toelating geweigerd.

Meld je aan voor de nieuwsbrief